Huishoudelijk reglement

Algemeen

Artikel 1.

In dit reglement  wordt onder Vereniging verstaan de BridgeClub Weerselo en onder Bestuur het bestuur van deze Bridgeclub.

De speellocatie is Het Trefpunt te Weerselo en er wordt gespeeld op de woensdagavond en de vrijdagmorgen.

De vereniging kiest domicilie op het door de secretaris aangegeven adres.

Verenigingsjaar

Artikel 2.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het speelseizoen voor de leden vangt aan op de eerste woensdag in september en wordt afgesloten in april van het daaropvolgende jaar, tenzij uit het wedstrijdprogramma anders blijkt.

Bestuur van de vereniging

Artikel 3.

1.  De leiding van de vereniging berust bij het bestuur.

2.  Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak uit laten voeren door commissies.

3.  Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, die door de algemene vergadering  worden benoemd uit de leden van de vereniging. De volgende functies worden in het bestuur vertegenwoordigd: voorzitter, secretaris en een eerste en tweede penningmeester. Een bestuurslid kan meerdere functies hebben.

4. Het bestuur kent een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en  penningmeester.

5.  De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met dien verstande dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet in hetzelfde jaar kunnen aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar voor maximaal één aansluitende zittingsperiode. Verkiezing van bestuursleden geschiedt via kandidaatstelling vanuit het bestuur of de leden. Er wordt naar gestreefd dat bestuursleden afkomstig zijn uit zowel de woensdagavond als de vrijdagmorgengroep. Voorgenomen mutaties in het bestuur, gericht op zowel benoeming als herbenoeming, worden uiterlijk 4 weken voor de ALV door het bestuur aan de leden gemeld. Tegenkandidaten dienen uiterlijk 3 weken voor de ALV bij de secretaris aangemeld te worden. De leden worden uiterlijk 2 weken voor de ALV op de hoogte gebracht van de namen van de tegenkandidaten.

De verplichtingen van het bestuur

Voorzitter

De voorzitter is woordvoerder van het bestuur. Hij/zij is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene ledenvergadering en met de zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Tevens is hij/zij belast met het uitvoeren van alle besluiten genomen in de bestuurs- en algemene ledenvergadering en het opstellen van de agenda. Ook is hij/zij te allen tijde bevoegd vergaderingen van door het bestuur ingestelde commissies bij te wonen.

Vicevoorzitter

Deze vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Secretaris

Deze voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Hij/zij stelt de agenda op voor de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen in overleg met de voorzitter en met inachtneming van statuten en reglementen. De secretaris houdt de notulen bij van bestuurs- en ledenvergaderingen en brengt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar. De secretaris voert de correspondentie en van alle uitgaande stukken wordt een afschrift bewaard.

Penningmeester

Hij/zij is belast met het beheer van de financiën, met de zorg voor de inning van de contributiegelden en andere inkomsten van de vereniging en met het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hij/zij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering over de financiële gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar onder overlegging van de rekening van baten en lasten. Hij/zij stelt in overleg met het bestuur de begroting op en doet een voorstel voor de hoogte van de contributie. Bij het doen van grotere uitgaven dan een door het bestuur vastgesteld bedrag is toestemming van het dagelijks bestuur nodig.

Overige leden van het bestuur

De taken van de overige leden worden binnen het bestuur vastgesteld.

Vergadering van het bestuur

Artikel 4

Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur dit wenselijk achten. Van alle vergaderingen worden door de secretaris notulen bijgehouden. Ieder bestuurslid brengt één stem uit.

Besluiten van de bestuursvergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen en zijn geldig indien minimaal vier bestuursleden aanwezig zijn.

Commissies

Artikel 9.

  1.  Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kunnen commissies instellen. De commissie zal of van het bestuur of van de ALV een specifieke opdracht krijgen.
  2.  De samenstelling van de commissie alsmede de taken, bevoegdheden en de werkwijze, worden door het bestuur geregeld.
  3. Het bestuur kan aan een commissie bepaalde taken delegeren maar is en blijft wel verantwoordelijk en verantwoording schuldig aan de ALV
  4. Het bestuur dient in ieder geval een wedstrijdleiderscommissie en jaarlijks een kascommissie te benoemen.

Slotbepalingen

Artikel 10

  1. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin statuten, het huishoudelijk reglement of andere aanwezige reglementen niet voorzien.
  2. Indien een van de leden namens onze vereniging initiatieven naar buiten toe wenst te ondernemen dient vooraf overleg met het bestuur plaats te vinden.

Artikel 11

  1. Dit reglement treedt in werking één dag na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
  2. Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement worden van kracht een dag na vaststelling daarvan door de algemene ledenvergadering tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaald.
  3. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking aan de leden van de vereniging van het bepaalde in statuten, huishoudelijk reglement of andere reglementen, alsmede  de wijzigingen en/of aanvullingen daarop.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 28 september 2019.